Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT


Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT


Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành


Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT độc lập


Nguyễn Hữu Nghĩa

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc


Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng


Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát