Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Từ Vĩnh Trung

Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Việt Đức

Thành viên HĐQT Độc lập


Bùi Thu Huyền

Thành viên HĐQT không điều hành


Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT


Nguyễn Văn Sáng

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc


Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc


Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Ban kiểm soát