Thông tin chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT

Võ Văn Lãnh
Tên :  
Năm sinh :  
Trình độ :  
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
     
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ  
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
         
         
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  •  

 Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT

Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát