Thông tin chi tiết

 ÔNG: TRỊNH TIẾN BẢY


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư, Cơ khí thủy lợi

-   Từ 1993 - 1996: Phụ trách KT đội cơ giới Công ty XD 48.

-   Từ 1996 - 1997: Phụ trách QLDA Công ty Việt Nam Fatt.

-   Từ 1997 - 2002: Đội phó đội cơ giới XN1 – CTCP Hóa An.

-   Từ 2002 - 4/2004: Phó GĐ, GĐ XN1 – CTCP Hóa An.

-   Từ 5/2004 - 4/2012: P.TGĐ CTCP Hóa An.

-   Từ 5/2012 – 6/2014: Thanh viên HĐQT, Phó TGĐ CTCP Hóa An.

-   Từ 7/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, TGĐ CTCP Hóa An.

 - Từ 3/2017 – 4/2017: Thanh viên HĐQT -   CTCP Phước Hòa FICO
Từ 4/2017 đến nay: Chủ tích HĐQT CTCP Phước Hòa FICO.  
Chức vụ hiện tại ở C32 và các DN khác -   Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Hóa An.
Chủ tịch HĐQT CTCP Phước Hòa FICO.
Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT

Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát