HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
  • Sản phẩm Đá
    0909208123
  • VLXD, Gạch Bê tông
    0949294250
  • Cống Bê tông Ly tâm
    0909272878
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền
 
TIN VIDEO
TIN VIDEO