Tin tức Cộng đồng CIC39
Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
 

Ngày 20/04/2023, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tham dự cuộc họp có 25 cổ đông  trực tiếp và theo ủy quyền, đại diện số cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58%  tổng số cổ phần mời họp.