Tin tức Cộng đồng CIC39
Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
 
Ngày 26/04/2021, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức cuộc  họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021. Tham dự cuộc họp có 18 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 61,17%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.