Tin tức Cộng đồng CIC39
Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2024

Ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Tham dự cuộc họp có 17 cổ đông  trực tiếp và theo ủy quyền, đại diện số cổ phần chiếm tỷ lệ trên 58%  tổng số cổ phần mời họp.