Tin tức Cộng đồng C32
Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
 

Ngày 20/04/2020, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tham dự họp có 11 cổ đông trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 55,35 %  tổng số cổ phần Công ty.