Thông tin chi tiết

 ÔNG: BÙI TIẾN ĐỨC

 -

                                                             Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ/ chức danh công việc

Từ 01/2015 đến 12/2019

Công ty cổ phần chứng khoán VNDRECT

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Từ 01/2020 đến nay

Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Từ 05/17 đến nay

Công ty Cổ phần FIDT

Trưởng phòng nghiên cứu và tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần FIDT

Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát