Thông tin chi tiết

 ÔNG: NGUYỄN HỮU NGHĨA

 -   Từ 2012 – 2013: Chuyên viên đầu tư Saigon Asset Management.

-   Từ 2013 – 2015: Chuyên viên nghiên cứu đầu tư CTCP FGATE.

-   Từ 2015 – 2017: Chuyên viên đầu tư Quỹ đầu tư cá nhân.

 -  Từ 2017 – 2017: Chuyên viên đầu tư cấp cao CTCP Y khoa Hoàn Mỹ.
Hội đồng quản trị

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát