Thông tin chi tiết

 

Số TT

Họ tên ứng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc

Trình độ chuyên môn

Tóm tắt quá trình công tác

Chức vụ hiện tại ở C32 và các DN khác

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

1

Ông Nguyễn Lê Văn

12/08/1983

Việt Nam

154/49/64 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM

Cử nhân kinh tế

-   Từ 2005-2007: Nhân viên kiểm toán Công ty Kiểm toán DTL

-   Từ 2007-2009: Nhân viên phân tích đầu tư CTCP Đầu tư Sao Việt

-   Từ 2009-2010: Trưởng phòng tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Gia Quyền

-   Từ 2010 đến nay: Giám đốc tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Beta.

-   Chủ tịch HĐQT CTCP NVN Việt Nam;

-   Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Nhóm cổ đông đại diện cho 14,9% tổng số cổ phần

Hội đồng quản trị

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành

Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT

Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát