Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước, tổ chức có liên quan đến người nội bộ tại C32
 
     Ngày 27/12/2016, cổ đông Nhà nước đã bán hết 3.360.000 cổ phiếu tại C32. Tỷ lệ nắm giữ còn lại sau khi thực hiện giao dịch là: 0 cổ phiếu.

Các tin khác