Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại DHA
       Ngày 03/11/2016, C32 đã mua thêm: 96.340 cổ phiếu của CTCP Hóa An (mã CK: DHA), tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 1.229.670 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,16% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DHA.

Các tin khác