Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 - Xưởng bê tông Thạnh Phước
 Ngày 17/08/2016 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xưởng bê tông Thạnh Phước. Mã số địa điểm kinh doanh 00001, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/08/2016.

Các tin khác