Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư và thành lập địa điểm kinh doanh ở Thạnh Phước
 Ngày 03/08/2016, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thông qua Dự án đầu tư Xưởng bê tông Thạnh Phước và thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty ở Thạnh Phước.

Các tin khác