Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty - Sàn giao dịch bất động sản
Ngày 06/07/2016 Công ty đã nhận được Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc chấm dứt hoạt chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Sàn giao dịch bất động sản.

Các tin khác