Giấy CN đăng ký hoạt động chi nhánh của 03 XN và Giấy xác nhận thay đổi TT đăng ký hoạt động địa điểm KD 279
       Ngày 15/06/2016 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xí nghiệp Đá xây dựng, đăng ký thay đổi lần thứ 3; Xí nghiệp Cống bê tông, đăng ký thay đổi lần thứ 6; Xí nghiệp Xây lắp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/06/2016 và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của Công ty – Trung tâm Kinh doanh Vật liệu xây dựng 279.

      Lý do thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo mẫu mới của Luật Doanh nghiệp 2014. Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp thừa so với ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký nên cấp lại.


Các tin khác