Thông báo chi trả cổ tức công ty đợt 2 năm 2015
Ngày 30/6/2016 C32 thực hiện chi trả cổ tức công ty 12% còn lại của năm 2015.
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Các tin khác