Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
      Ngày 09/12/2016 C32 thực hiện chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ thanh toán là 12%/cổ phiếu.
      - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
      - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Các tin khác