Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại C32
      Từ ngày 09/11/2016 đến ngày 22/11/2016, Cổ đông Nhà nước đã bán 884.340 cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ còn lại sau khi thực hiện giao dịch là: 3.360.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 30%.

Các tin khác