Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước
       Ngày 7/11/2016, cổ đông Nhà nước thông báo bán: 884.340 cổ phần của C32. Số lượng, tỷ lệ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%.

Các tin khác