Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước
      Ngày 9/12/2016, cổ đông Nhà nước thông báo bán: 3.360.000 cổ phần của C32.
     Số lượng, tỷ lệ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 0 cổ phiếu.

Các tin khác