Thông báo và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014
  Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, quý Cổ đông có thể tải về xem chi tiết dưới đây:
 
             1.CIC. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014


            2.CIC. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2014


            3.CIC. Thư xác nhận và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2014
            
          
            4.CIC. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014


            5.CIC. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

     
           6.CIC. Phiếu ứng cử thành viên BKS

       
         
7.CIC. Phiếu ứng cử thành viên HĐQT
 
          
           8.CIC. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT và BKS

      
           9.CIC. Báo cáo của HĐQT thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2013


          10.CIC. Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013  kem phu luc

           11.CIC. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013


           12.CIC. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 

           13.CIC. Tờ trình của BKS chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014


          14.CIC. BAO CAO TAI CHINH 2013 DA DUOC KIEM TOAN


          15.CIC. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
                                                                                                                         Nguồn: C32
  

Các tin khác