Biên bản và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
     Ngày 24 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty số: 45A Nguyễn văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 
     
      Biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2013 chị tiết tại đây:
 
         Biên bản họp ĐHĐCĐ 2013.
    
        Các Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.
                                               
                                                 Nguồn: C32

Các tin khác