Thông báo và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013
 Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, quý Cổ đông có thể tải về xem chi tiết dưới đây:
 

            Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013


            Chương trình Đại Hội


            Thư xác nhận và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2013
           
         
            Báo cáo của HĐQT thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012


           Báo cáo của TGĐ về hoạt động SX kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013


           Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động 2013

     
           Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lưa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC Công ty năm 2013

       
          Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

     
          Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012


          Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2
 
                                                                                                                               Nguồn: C32

Các tin khác