Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
 
Ngày 26/04/2021, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức cuộc  họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021. Tham dự cuộc họp có 18 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 61,17%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.
 

Cổ đông tham dự buổi họp đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu Ban kiểm soát nội bộ năm 2020... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 doanh thu đạt 638,232 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 81,254 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tại cuộc họp các ý kiến của các cổ đông xoay quanh các nội dung như kết quả hoạt động của Công ty, phương hướng hoạt động năm 2021 và  triển vọng công ty trong thời gian tới…đều được Chủ tọa trả lời giải đáp.

Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội, như : Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo thành viên độc lập; phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 24%, sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty lần XII....

Năm 2021, dự báo là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua những nhận định về thị trường, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cùng với việc đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 87 tỷ đồng.

Các nội dung làm việc tại Đại hội được sự tán thành của các cổ đông giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp
Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông                          Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội                                      
Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp 

                                          
Ban thư ký Đại hội   

Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội
              Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT thông qua các báo cáo tại Đại hội
Các tin khác