Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
 

Ngày 20/04/2020, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tham dự họp có 11 cổ đông trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 55,35 %  tổng số cổ phần Công ty.

 

Cổ đông tham dự đại hội đã nghe trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2019... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 doanh thu đạt 802,28 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 75,85 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.719 đồng/cp. Tại cuộc họp các cổ đông đã có ý kiến xoay quanh các nội dung như đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm qua, phương hướng hoạt động năm 2020 và thời gian tới, chủ trương đổi tên Công ty hiện nay thành Công ty cổ phần CIC39…Các ý kiến cổ đông đều được Chủ tọa trả lời, giải đáp.

Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội, như : Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 24%, sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty lần XI và đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần CIC39, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu 760 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 91 tỷ đồng; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020, với cổ tức 24%; Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty đến ngày 31/7/2020....

Năm 2020, dự báo là một năm nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện từ đầu năm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế đất nước và  họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  Quý I/2020 của Công ty đạt kết quả rất khả quan doanh thu tăng 26%, lợi nhuận tăng 15% so với cùng kỳ,

Các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông được sự tán thành thông qua của các cổ đông giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đồng thời các cổ đông luôn kỳ vọng, tin tưởng Ban lãnh lạo Công ty sẽ đề ra nhiều biện pháp, vượt qua thách thức, khó khăn hoàn thành các mục tiêu đề ra trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC3-2 năm 2020:
 
 
                                    Kiểm tra đăng ký Cổ đông tham dự
 
                                                       Quang cảnh Đại hội


 
                                                       Ban thư ký Đai hội
 
                                                 Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội
 
                                                        Cổ đông biểu quyết
 
 
                                  Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội
 
                                                     Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết
Các tin khác