Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
1-Thông báo mời họp

2-Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

3-Chương trình Đại hội - PROGRAM OF

4-Quy chế làm việc của Đại hội

5-Báo cáo của HĐQT

6-BCTC năm 2016 đã kiểm toán và giải trình số liệu sau kiểm toán

7-Báo cáo của BKS

8
-STATEMENT

8.1-Tờ trình của HĐQT - Báo cáo HĐQT và BCTC năm 2016

8.2-Tờ trình của HĐQT - Phương án phân phối LN và trả cổ tức

8.3-Tờ trình của HĐQT - Thù lao HĐQT và BKS

8.4-Tờ trình của HĐQT - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông

8.5-Tờ trình của HĐQT - Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

8.6-Tờ trình của HĐQT - Bỏ phiếu điện tử E-voting và CT HĐQT kiêm TGĐ

8.7-Tờ trình của BKS - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017

8.8-Tờ trình của HĐQT - Miễn nhiệm TV HĐQT

8.9- Tờ trình của BKS miễn nhiệm Trưởng BKS và TV BKS

9.1-Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT và BKS

9.2.1-Phiếu ứng cử TV HĐQT

9.2.2-Phiếu đề cử TV HĐQT

9
.3.1-Bảng kê thông tin CM tính độc lập

9.3-Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

9.4-Mau BB họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT

9.5.1-Phiếu ứng cử TV BKS

9.5.2-Phiếu đề cử TV BKS

9.6-Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

9.7-Mau BB họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS

10-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

11-Dự thảo Quy chế Hướng dẫn bỏ phiếu điện tửCác tin khác