Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT; 01 Trưởng BKS và 01 thành viên BKS.
 
     Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT; 01 Trưởng BKS và 01 thành viên BKS.

Các tin khác