Nghị quyết về việc thông qua nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và giải thể chi nhánh Công ty - Sàn giao dịch bất động sản
 
Nghị quyết về việc thông qua nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và giải thể chi nhánh Công ty - Sàn giao dịch bất động sản 
 
 Xem chi tiêt tại đây: 

Các tin khác