Nghị quyết về ước thực hiện 2014 và kế hoạch SXKD 2015
 Hội đồng quản trị C32 thông qua nghị quyết ước thực hiện 2014 và kế hoạch SXKD 2015 như sau
  
      Xem tại đây:      
                                     
                                             Nguồn: C32

Các tin khác