Thông báo số 120-CV/TD ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Tỉnh ủy Bình Dương
Thông tin về việc duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá bớt phần vốn của Đảng.
Xem chi tiết tại đây


Các tin khác