THÔNG BÁO V/v mở tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản thẻ ngân hàng
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3-2, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được Đại Hội Đồng cổ đông công ty thông qua ngày 26/5/2010;
Theo buổi hướng dẫn ngày 07/10/2010 về việc mở tài khoản và giao dịch chứng khoán của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông.
Nay Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 3-2 thông báo đến các cổ đông như sau: 1. Cổ đông có nhu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán liên hệ với phòng Nhân sự Công ty để nhận hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với Công Ty Chứng Khoán Phương Đông và hợp đồng mở tài khoản thẻ của Ngân Hàng Đông Á.
2. Khi đến nộp hồ sơ các cổ đông nhớ đem theo một tấm hình 3x4, hai bản sao Chứng minh nhân dân và bản chính Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần.
3. Đề nghị các cổ đông có nhu cầu mở tài khoản giao dịch và tài khoản thẻ Ngân hàng liên hệ nhận và nộp hồ sơ cho phòng Nhân sự công ty hết ngày 23/10/2010.
Mọi chi tiết xin lin hệ: Ông Đỗ Hồ Tứ - Chức vụ: Thư ký công ty.
Số điện thoại : 0650.3759446 – 0919561447
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Văn Lãnh
(Đã ký)

Các tin khác