Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2021
 

 - Thông báo mời họp / Notification

 
-Giấy ủy quyền tham dự Đại hội  -File Word Authorized Paper  -File Word

 
- Thẻ biểu quyết từ xa

 1. Chương trình Đại hội Program of

 2. Quy chế làm việc của Đại hội

 3. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

 4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

 5. Báo cáo thường niên năm 2020

 6. Báo cáo hoạt động của HDQT và thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban KTNB tại         ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 7. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 / Letter of representation At
      the Annual General Meeting of Shareholders in 2021


 
-Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ XII theo TT116 và bổ sung ngành nghề kinh            doanh

 
-
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần II theo TT116

 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo TT116

 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Các tin khác