Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2020
 
  -Thông báo mời họp / Notification

  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội  -File Word / Authorized Paper  -File Word

  - Thẻ biểu quyết từ xa

1-Chương trình Đại hội / Program of

2-Quy chế làm việc của Đại hội

3-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

4-Báo cáo tình hình QTCT năm 2019

5-Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

6-Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và phương hướng năm 2020

7-Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 / Letter of representation At the Annual General Meeting of     Shareholders in 2020

  - Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ XI

  - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung lần I

  - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các tin khác