Công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết không phải công bố BCTC bán niên soát xét 2012
  Trường hợp này áp dụng cho các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết (trừ CTCK) chưa có ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên năm 2012 với công ty kiểm toán được chấp thuận. 
 

 


Theo Thông tư 52, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, thời hạn công bố thông tin không quá 45 ngày, trường hợp là công ty mẹ của tổ chức khác là 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. 

Tuy nhiên do thông tư 52 mới có hiệu lực từ 1/6/2012 nên nhiều công ty đại chúng chưa niêm yết chưa có kế hoạch soát xét và ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên năm 2012 với công ty kiểm toán được chấp thuận trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 nên chưa thể thực hiện được soát xét BCTC bán niên 2012.

Để tạo điều kiện cho các công ty này trong việc thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 52, UBCK chấp thuận cho các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết (trừ CTCK) chưa có kế hoạch soát xét và ký hợp đồng soát xét BCTC bán niên 2012 với công ty kiểm toán được chấp thuận không phải thực hiện soát xét và công bố thông tin với BCTC bán niên 2012.

Đối với trường hợp công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết đã có kế hoạch soát xét và ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chấp thuận và CTCK là công ty đại chúng quy mô lớn thì vẫn thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 52.

Tất cả các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết sẽ phải thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 10, mục 2, thông tư 52 từ năm 2013.                                                                                                                             

                                                                                                                                              Theo:Stocnews


Các tin khác