Báo cáo tài chính năm 2011 (Đã kiểm toán)
 Báo cáo tài chính Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2011 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán A&C

Các tin khác