Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
 

Ngày 20/04/2023, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tham dự cuộc họp có 25 cổ đông  trực tiếp và theo ủy quyền, đại diện số cổ phần chiếm tỷ lệ 62,58%  tổng số cổ phần mời họp.

 

Cổ đông tham dự buổi họp nghe Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và tờ trình các nội dung... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 doanh thu đạt 571,76 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 15,85 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch năm. Tại cuộc họp các cổ đông thảo luận ý kiến  về các nội dung như  cổ đông hiểu và chia sẽ khó khăn của thị trường hiện nay; hiệu quả đầu tư vốn ở Công ty liên kết, tăng tỷ lệ sở hữu ở công ty liên kết; nâng tỷ trọng doanh thu mảng đầu tư cốt lõi; đầu tư cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại và giảm giá thành tăng tính cạnh tranh; tỷ lệ chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức…các ý kiến thảo luận được Ban Chủ tọa trả lời giải đáp tại đại hội.

Sau phần thảo luận các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội  như : Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ chia cổ tức là 10%....

Năm 2023, dự báo là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua những nhận định về thị trường, ảnh hưởng diễn biến phức tạp xung đột ở Đông Âu  kéo dài cùng với việc đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu 590 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng.

Các nội dung làm việc tại Đại hội được cổ đông  biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC39 năm 2023
                    Ảnh 1, 2:  Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đai hội Đồng cổ đông   


 Ảnh 4,5: Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Lãnh – TGĐ Công ty thông qua các báo cáo tại cuộc họp

 

Ảnh 6, 7: Cổ đông phát  biểu ý kiến tại Đại hội

Ảnh 8: Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông


 

Ảnh 9, 10: Các cổ đông bỏ phiéu thông qua các nội dung tại Cuộc họp

 

                                                                     Ảnh 11: Quang cảnh Cuộc họp


Các tin khác