Thông báo về việc Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh của Công ty - Xưởng bê tông Thạnh Phước
Ngày 16/12/2017, Công ty đã nhận được Thông báo của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Xưởng bê tông Thạnh Phước.

Các tin khác