Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2024
 

- Thông báo mời họp / Notification

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp  -File Word / Authorized Paper  -File Word

- Phiếu biểu quyết từ xa

1. Chương trình Đại hội / Program of (dự thảo)

2. Quy chế làm việc của Đại hội (dự thảo)

3. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

5. Báo cáo thường niên năm 2023

6. Báo cáo hoạt động của HDQT và thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ TN 2024

7. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 / Letter of representation At the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

8. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ XV (dự thảo)

9. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (dự thảo)

- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT    -File Word / Curriculum vitae

- Mẫu Phiếu đề cử thành viên HĐQT      -File Word / Nomination voting paper member of Administration council

- Bản kê chứng minh tính độc lập

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT   -File Word

10. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự thảo)


Các tin khác