Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2019
 

-Thông báo mời họp / Notification

1-Chương trình Đại hội / Program of

- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội  -File Word / Certificate of participation/authorization of participation

2-Quy chế làm việc của Đại hội

3-Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

4-Báo cáo tình hình QTCT năm 2018 - Report on Corporate governance 2018

5-Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

6-Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024

7-Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 và phương hướng năm 2019

8-Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019Letter of representation At the Annual General Meeting of Shareholders in 2019

- Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ X

9-Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

-Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

-Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT    -File Word / Curriculum vitae    - File Word

-Phiếu ứng cử thành viên HĐQT    -File Word / Candidate ballot member of Administration conuncil   -File word

-Phiếu đề cử thành viên HĐQT  -File Word / Nomination voting paper member of Administration council  -File Word

-Bản kê chứng minh tính độc lập

-Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT   -File Word

10-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.


Các tin khác