Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2018
 

  -Thông báo mời họp / Notification

1-Chương trình Đại hội / Program of
  
  -Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội  -File Word / Certificate of participation/authorization of participation

  - Letter of representation At the Annual General Meeting of Shareholders in 2018

2-Quy chế làm việc của Đại hội

3-Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

4-Báo cáo tình hình QTCT năm 2017

5-Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

6-Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

7-Tờ trình của HĐQT - Phương án phân phối LN và chi cổ tức

8-Tờ trình của HĐQT - Thù lao HĐQT và BKS

9-Tờ trình của HĐQT - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông c32

10-Tờ trình của HĐQT - Bổ sung ngành nghề kinh doanh

11-Tờ trình của HĐQT - Thay đổi mô hình QTCT

12-Tờ trình của HĐQT - Ban hành Quy chế nội bộ về QTCT

    -Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị công ty Có BKS

    -Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị công ty Không có BKS

13-Tờ trình của HĐQT - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII

     -Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII Có BKS

     -Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII Không có BKS

14-Tờ trình của HĐQT - Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành năm 2018

15-Tờ trình của BKS - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

16-Tờ trình của HĐQT - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

    -Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT    -File Word / Curriculum vitae

    -Bản kê chứng minh tính độc lập

    -Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

    -Phiếu ứng cử thành viên HĐQT    -File Word / Candidate ballot member of Administration conuncil

    -Phiếu đề cử thành viên HĐQT      -File Word / Nomination voting paper member of Administration council

    -Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT   -File Word

17-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.


Các tin khác