C32: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền
      Ngày 23/10/2020, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 
      
      Xem chi tiết tại đây

Các tin khác