Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016 và giải trình LNST tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015
 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét bởi CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.
       
      Xem chi tiết tại đây

Các tin khác