Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, giải thể các Tiểu ban
 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bộ phận kiểm toán nội bộ; thông qua Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế Kiểm toán nội bộ; giải thể các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Các tin khác